Inimtegevuse käigus on oht kahjustada tervist või teise isiku vara, mille hüvitamine võib kaasama väga suured kulud. Sellisel juhul räägitakse, et inimene kannab vastutust kolmandate isikute eest. Sellist olukorda aitab vältida vastutuskindlustus.

Vastutuskindlustuse liike on mitmeid:

Hoone omaniku vastutuskindlustus

Hoone omaniku vastutuskindlustus vastutab hoone ohutuse ja sellega külgneva territooriumi osa eest ja hüvitab kahju, tekitatud kolmanda isiku poolt. Näiteks talvel jääst ja lumest koristamata tänaval jalakäija libises ja murdis luu. Kui tegemist on eramajaga, kannab vastutust eramaja omanik. Kui tegemist on aga korterelamuga, peab tekkinud kahju hüvitama vastutaja ehk korteriühistu. Kui teil on vastutuskindlustus, te võite vältida kõiki neid kulusid.

Ametialane tsiviilvastutuskindlustus

Ametialane vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis teie või teie firma tekitas kolmanadale isikule teenuse osutamisel. Ametialase tsiviilvastutuse saavad kindlustada näiteks arstid, projekteerijad ja ka teised ettevõtjad. Mõnedes tegevusalades on vastutuskindlustus kohustuslik - näiteks raudtee ehitamisega tegelevas ettevõtes, reisikorraldajatel, notaritetel jne. Samuti peab omama kindlustuslepingut kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte.

Tootevastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekitatud teie toote tarbimisest või kasutamisest. Näiteks kütuseettevõted peaksid omama vastutuskindlustust kütuse ebakvaliteetsusest põhjustatud nõuete katteks.

Tööandja vastutuskindlustus

Kui töötajaga juhtub tööõnnetus või ta sureb, sellega seotud kulusid peab katma tööandja. Näiteks, ravikulud, kulud, mis on seotud raske tervisekahjustusega, matusekulud. Töötaja surma korral tööandja on kohustatud tasuma hüvitist töötaja ülalpeetavatele.

Tööandja vastutuskindlustus aitab tööandjal kanda need kulud.

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.